Primename, kad dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 25 d.

 

Suaugusiems mokiniams mokesčio už mokslą lengvatos nesuteikiamos.

Atleisti nuo mokesčio arba mokestį sumažinti 100% galima:
• mokinius iš šeimų, gaunančių socialines pašalpas;
• jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (102 EUR);
• neįgalius ir specialiosios internatinės mokyklos vaikus;

Atleisti nuo mokesčio arba mokestį sumažinti 50 % galima:
• jei muzikos mokyklą lanko du ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, pradedant antruoju vaiku;
• jei vaiką augina vienas iš tėvų (tėvai išsituokę, vienas iš tėvų miręs, dingęs be žinios ir jei vaiko gimimo liudijime nėra vieno iš tėvų duomenų);
• Išimtiniais atvejais esant ypač sunkioms šeimyninėms aplinkybėms mokesčio už mokslą sumažinimą 50% ar atleidimą nuo mokesčio už mokslą 100% sprendžia mokyklos mokytojų Taryba, o mokslo metų eigoje papildomi prašymai tenkinami atskiru direktoriaus įsakymu;

Mokestis už mokslą neskaičiuojamas:
• jei mokinys(ė) dėl ligos nelankė mokyklos daugiau nei vieną mėnesį, pristačius gydymo įstaigos pažymą bei tėvų prašymą. Suaugusiems ši nuostata netaikoma, o neatliktos pamokos atliekamos pagal abipusio susitarimo grafiką.
• Kai pamokos mokykloje nevyksta dėl šalčio.
• Kai Savivaldybėje paskelbiama ekstremali situacija (dėl gripo epidemijos, stichinės nelaimės atveju).

REIKALINGA PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS

• prašymą;
• pažymą apie šeimos sudėtį;
• pažymas apie paskutiniųjų 3-jų mėnesių gaunamus atlyginimus;
• pažymas apie paskutiniųjų 3-jų mėnesių gautas pašalpas iš socialinės paramos skyriaus;
• pažymas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
• pažymas iš darbo biržos, jei yra bedarbiai;
• mirties liudijimo kopiją, jei vienas iš tėvų yra miręs;
• ištuokos liudijimo kopiją, jei vaiką augina vienas;
• vaikų gimimo liudijimų kopijas.

 _________________________________________________

 

 

2019 m. rugpjūčio 19 - rugsėjo 13 dienomis skelbiame papildomą naujų mokinių priėmimą.

Siūlome mokytis groti šiais muzikos instrumentais:
• Smuikas, fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, dainavimas  (chorinis, solinis,), teatrinio meno dalykas - mokymosi trukmė 8 metai.
Kviečiame:
• Vaikus nuo 3 metų amžiaus į ankstyvojo ugdymo grupes;
• Vaikus nuo 7 metų amžiaus į pradinio ugdymo programas;
• Suaugusius mokytis pagal neformaliojo muzikinio meninio ugdymo programą;
• Jaunuolius mokytis pagal išplėstinio ir tęstinio muzikinio ugdymo programas.

Mokestis už mokslą:
• Vaikams ir jaunuoliams - 11,58 EUR per mėnesį;
• Suaugusiems- 14,48 EUR per mėnesį.
Informacija: tel. nr. 8 443 98570

_______________

 

TĖVŲ DĖMESIUI!

 

Tėvų mokesčio už mokslą pranešimas išrašomas kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį,

mokestį sumokėkite iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Pageidaujantys gali susimokėti mokestį už mokslą už kelis mėnesius ar pusmetį.
Mokslo metų pabaigoje mokestis bus išrašomas viename pranešime už balandžio ir gegužės mėnesius.

Mokestį už mokslą mokėkite:

AB „Swedbank", AB Luminor Bank arba butų ūkyje.

 

SVARBU! nedarykite įmokų Lietuvos pašte ir medicinos banke, nes su jais sutartys nutrauktos.

Mokant internetu mokėjimo paskirties langelyje nepamirškite nurodyti asmens,

už kurį mokamas mokestis, vardą ir pavardę.

 

Mokestis už mokslą:

Moksleiviams - 11,58 Eur. (puse kainos - 5,79 Eur.)

Skyriuose - 8,69 Eur. (puse kainos - 4,34 Eur.)

Suaugusiems - 14,48 Eur.

 


Tvirtinta mokečio už mokslą tvarka

Bankų sąskaitos mokesčio už mokslą pervedimui

Mokestis už mokslą euro valiuta nuo 2015-01-01 d.

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Prašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME