Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos
Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos vidaus darbo ir tvarkos taisyklės yra mokyklos bendruomenės darbo tvarką reglamentuojantis dokumentas.
2. Mokykla įsteigta 1955 m. rugsėjo 8 dieną. Ji yra Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais. Lietuvos Vyriausybės nutarimais, mokyklos nuostatais.
3. Mokyklos buveinė: Vlado Burbos g. 9, Mažeikiai, LT-89218.
4. Mokykla turi skyrius rajone: Sedos - Dariaus ir Girėno g.4, Seda; Židikų - Marijos Pečkauskaitės g. 30, Židikai; Laižuvos - Mokyklos g. 3, Laižuva.
5. Mokyklos ir skyrių pagrindinė veiklos sritis - kultūrinis švietimas.
6. Mokyklos veiklos tikslas - sudaryti galimybes įvairaus amžiaus asmenybių muzikiniam, teatriniam bei meniniam ugdymui(si), leisti atsiskleisti prigimtiniams meniniams gabumams, orientuojantis į Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūrų vertybes, aktyvinti miesto ir rajono kultūrinio gyvenimo intensyvumą ir kokybę, vykdyti valstybės bei savivaldybės deleguotas funkcijas, įgyvendinant švietimo prioritetus.
7. Mokykla įgyvendina šiuos uždavinius:
7.1. teikia vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems kokybišką muzikinį, teatrinį ir meninį švietimą;
7.2. vykdo valstybės deleguotą profesinės linkmės ugdymo(si) programą;
7.3. tenkina mokinių pažinimo, lavinimo(si) bei saviraiškos poreikius;
7.4. suteikia mokiniams visokeriopą, jiems reikiamą pagalbą;
7.5. užtikrina estetiškai patrauklią, sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
7.6. ugdo poreikį dalyvauti profesionalių atlikėjų koncertuose ir patiems koncertuoti;
7.7. atstovauja miestą ir rajoną Dainų šventėse, čempionatuose, konkursuose, festivaliuose, valstybinių švenčių koncertuose - minėjimuose.
8. Mokyklos vykdomos veiklos rūšys:
8.1. ankstyvasis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, tęstinis, išplėstinis ir suaugusiųjų švietimas;
8.2. reguliarus dailės parodų organizavimas;
8.3. mokinių supažindinimas su Lietuvos, Latvijos ir kitų Nacionalinių teatrų geriausiais repertuarų pavyzdžiais;
8.4. reguliarus įvairių seminarų - praktikumų, festivalių, konkursų organizavimas Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams bei mokiniams.
9.Mokyklos funkcijos:
9.1. ugdo kuriantį Lietuvos pilietį, gerbiantį savo tėvus, kalbą, papročius, bei žinantį ir puoselėjantį savo krašto kultūros istoriją;
9.2. suteikia galimybę visiems meninius polinkius turintiems vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems lavinti muzikinius, vaidybinio meno gebėjimus ir įgūdžius, per meninę raišką lengviau integruotis į visuomenę, mokantis pagal pasirinktą, mokyklos parengtą, ilgalaikio mokymosi programą;
9.3. suteikia galimybę vaikams ir jaunuoliams, turintiems ryškius muzikinius, vaidybinius bei meninius gebėjimus, mokytis pagal šiai vaikų kategorijai mokyklos parengtą ilgalaikę ugdymo(si) programą, kuri gali būti pripažįstama, kaip formalusis ugdymas, suteikiantis pirminius profesinius įgūdžius, sudarančius galimybę profesinio mokymo tęstinumui;
9.4. siekia aktyvinti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, ugdyti aukštesnį meninį lygį, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų muzikinį-meninį skonį;
9.5. teikia metodinę ir dalykinę paramą bei konsultuoja ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojus;
10. Mokykla vadovaujasi švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais programiniais kriterijais, ugdymo planu, mokyklos direktoriaus patvirtintomis muzikinių dalykų programomis.

10.1.Visų specialybių mokiniai, baigę pradinio muzikinio - meninio ugdymo programas, laiko keliamuosius egzaminus;
10.2. kiekvieną pusmetį mokinių ugdymosi rezultatai įvertinami kontrolinėse pamokose, įskaitose, akademiniuose bei viešuose koncertuose;
10.3.. mokiniams, baigusiems muzikos mokyklą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai, kodas 9201.
11. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas ir yra jam pavaldus:
11.1. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;
11.2. priima ir nustato direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis, mokyklų struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbuotojų pareigybių aprašus, mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles ir kt.
11.3. sudaro darbo sutartis su priimamais į darbą darbuotojais bei atleidžia juos LR darbo kodekso numatyta tvarka;
11.4. vykdo mokyklos nuostatuose ir pareigybės apraše ir teisės aktuose numatytas funkcijas.
12. Mokykloje veikia savivaldos institucijos:
13. Mokyklos taryba, - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (rūpintojų, vaiko globėjų) ir pedagogų bendruomenių pastangas svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti bei uždaviniams spręsti;
14. Mokytojų taryba - nuolat veikanti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis - profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro direktorius ir pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekos vedėja ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
15. Direkcinė taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis sukaupti visų skyrių mokytojų idėjų banką, apibendrinti ir numatyti jų realizavimą. Ją sudaro mokyklos vadovai ir skyrių vedėjai.
16. Mokyklos tėvų komitetas - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis - aktyvinti ir koordinuoti tėvų veiklą, sprendžiant ugdymo(si) proceso ir iškylančius ūkinius klausimus.
17. Mokinių taryba - į ją renkami įvairių specialybių vyresniųjų klasių mokiniai, aktyviai dalyvaujantys ir padedantys organizuoti įvairius mokyklos renginius, inicijuoja mokinių elgesio taisyklių mokykloje kūrimą ir prižiūri jų laikymąsi, leidžia mokinių laikraštį ,, DERMĖ".
18. Mokykloje veikia visuomeninė LŠDPS Mažeikių rajono susivienijimo pirminė profesinė organizacija, kuri, kartu su mokyklos administracija, rūpinasi mokyklos mokytojų ir darbuotojų profesiniais, darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais.
19. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu ir Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso nustatyta tvarka.
20. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
20.1. atsako už mokyklos metinio ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą. Švietimo ir mokslo ministerijos bendrųjų programinių reikalavimų įgyvendinimą, pamokų tvarkaraščių sudarymą, atsako už ugdymo planų ir programų vykdymą;
20.2. organizuoja pedagogų metodinį darbą, rūpinasi mokytojų kvalifikacijos kėlimu ir projektine veikla bei kuruoja koncertinę veiklą ir kt.
21. Už mokyklos renginių ir koncertų organizavimą atsako mokyklos specialistas renginių organizavimui.
22. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

II. DARBO LAIKAS

23. Mokykloje nustatoma penkių darbo dienų savaitė.
24. Pamokų laikas mokykloje 12.30 - 20.00 val. pagal patvirtintą mokytojų pamokų darbo grafiką.
25. Visi mokyklos darbuotojai dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiko grafiką, suderintą su mokyklos profsąjunga.

III. PAMOKŲ LAIKAS

Pirmadienis - penktadienis

12.30 - 13.15 16.45 - 17.30
13.20 - 14.05 17.35 - 18.20
14.10 - 14.55 18.25 - 19.10
15.00 - 15.45 19.15 - 20.00
15.50 - 16.35

IV. POILSIO LAIKAS
26. Poilsio laikas - tai įstatymu ir kolektyvine sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas (DK 156 straipsnis). Šį laiką darbuotojas gali naudoti savo nuožiūra. Pagal DK 157 straipsnį išskiriamos tokios poilsio laiko rūšys:
26.1 pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
26.2 papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (ilgoji pertrauka)laiku;
26.3 paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų) sargams yra 11 astronominių valandų
26.4 savaitės nepertraukiamasis poilsis (šeštadienis, sekmadienis) išskyrus išimtinus atvejus susijusius su mokyklos veiklos specifika;
26.5 kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos).

V. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ DARBO TAISYKLĖS
27. Mokyklos darbuotojų pareigos:
27.1. dirba dorai, sąžiningai, vykdo pareigas, nustatytas mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, kitų lokalinių norminių aktų, reglamentuojančių jo darbo sąlygas;
27.2. laiku ir tiksliai vykdo visus direktoriaus ir pavaduotojų įsakymus ar nurodymus, susijusius su darbu;
27.3. visomis priemonėmis siekia gerinti atliekamo darbo kokybę, griežtai laikosi darbo drausmės, nuolat rodo kūrybinę iniciatyvą, rūpinasi mokinių saugumu, mokytojai užtikrina geros kokybės mokymą;
27.4. periodiškai, nustatytais terminais tikrinasi sveikatą, apie visus mokinių ir darbuotojų traumų atvejus nedelsiant praneša mokyklos administracijai;
27.5. su savimi darbo vietoje darbuotojai privalo turėti darbuotojo pažymėjimą;
27.6. kultūringai ir mandagiai bendrauja su bendradarbiais, administracija, mokiniais ir besikreipiančiais interesantais;
27.7. ateina į darbą ir išeina iš jo nustatytu laiku o jeigu į darbą neateina dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimė ar pan.), apie tai nedelsiant praneša administracijai;
27.8. laikosi visuomenės priimtų elgesio kultūros normų, savitarpio santykius grindžia supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;
27.9. saugoja savo ir kitų sveikatą, saugiai dirba, žino ir vykdo saugos darbe instrukcijų reikalavimus;
27.10. tinkamai ir kvalifikuotai atlieka pavestą darbą, laikosi nurodytų reikalavimų, tinkamai tvarko dokumentus;
27.11. informuoja tėvus apie nesumokėtą mokestį už mokslą.
27.12. tausoja mokyklos turtą, prižiūri ir saugo klasėje turimus muzikos instrumentus, bei inventorių, bei pasirašo direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir bendriesiems reikalams pateiktame pakvitavimo lape;
27.13. organizuojant iš anksto numatytą veiklą ar renginius mokyklos patalpose, jų pobūdį, laiką ir vietą suderina su mokyklos direktoriumi, pateikiant detalų renginio planą - scenarijų;
27.14. tobulina savo kvalifikaciją;
27.15.organizuojant veiklą mokykloje ir už mokyklos ribų, mokytojai mokinius supažindina su saugaus elgesio ir saugaus eismo taisyklėmis, pasirašant dienyne ir vykstančiųjų sąraše.
28. Mokytojų teisės :
28.1. dalyvauja mokyklos savivaldoje;
28.2. siūlo individualias programas, pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas;
28.3. tobulina savo kvalifikaciją, persikvalifikuoja, atestuojasi ir gauna kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;
28.4. ne mažiau kaip 3 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
28.5. atestuojamas įgyja kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.6. atostogauja vasarą ir naudojasi Vyriausybės numatytomis lengvatomis;
28.7. dirba savitarpio pagarba grįstoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje;
28.8. inicijuoja, organizuoja įvairius renginius, popamokinę veiklą.
29. Mokyklos administracija:
29.1. užtikrina, kad mokyklos darbuotojai laikytųsi mokyklos nuostatų, vidaus darbo ir tvarkos taisyklių ir kitų lokalinių norminių dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų darbo sąlygas;
29.2. tobulina ugdymo procesą, sudaro sąlygas diegti naujoves skatina darbuotojų iniciatyvą, sudaro sąlygas jų dalyvavimui mokyklos valdyme;
29.3. sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, kad būtų galima kokybiškai atlikti pavestą darbą;
29.4. pagal galimybes finansuoja mokinių ir mokytojų dalyvavimą regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose bei konkursuose;
29.5. teikia informaciją mokytojams ir tėvams apie laiku nesumokėtą mokestį už mokslą, o baigiantis pusmečiui šią informaciją skelbia mokyklos informacinėje lentoje ir siunčia raštiškus priminimus;
29.6. tvirtina pamokų tvarkaraščius, skelbia darbuotojų darbo grafikus
30. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai:
30.1. mokykloje turi būti užtikrinta gera darbo kokybė;
30.2. kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti švaru ir tvarkinga;
30.3. draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje rūkyti, ateiti į mokyklą neblaiviems;
30.4. mokykloje palaikoma rami ir dalykiška darbo aplinka, bei kuriamas geras mikroklimatas;
30.5. nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, baigus darbus palikti darbo vietą tvarkingą;
30.6. be direktoriaus ar jo pavaduotojų leidimo draudžiama naudotis mokyklos orgtechnika (kompiuteriais, telefonais, dauginimo aparatu, televizoriais, projektoriais ir kt.);
30.7. draudžiama mokytojams savavališkai atleisti mokinius iš pamokos ar, savavališkai keisti pamokų tvarkaraštį, keistis pamokomis, nesuderinus su administracija, o atskirais atvejais mokytojas gali priimti vaiką į pamoką mokytojui patogiu laiku, tai suderinęs su tėvais (rūpintojais, globėjais) bei informavęs skyriaus vedėją.
30.8. pašaliniams asmenims draudžiama kviesti mokytojus ar mokinius iš pamokų bei užsiėmimų.
31. Mokyklos vidaus darbo kontrolė ir darbuotojų atsakomybė:
31.1. direktoriaus darbą kontroliuoja steigėjas;
31.2. direktoriaus pavaduotojų darbą kontroliuoja direktorius;
31.3. skyrių vedėjų darbą kontroliuoja direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
31.4. mokytojų darbą , drausmę kontroliuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai;
31.5. ūkio personalo darbuotojų darbą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
31.6. visų bendruomenės narių veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius;
31.7. darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas, savavališkas neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties;
31.8. direktorius gali pareikšti žodinį ar skirti rašytinį įspėjimą bei kitas drausmines nuobaudas:
• pastabą;
• papeikimą;
• atleidimą iš darbo vadovaujantis Darbo kodeksu. (P a s t a b a: esant šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui, dėl pasekmės darbdavys (direktorius) tariasi su pavaduotojais bei savivaldos institucijomis);
31.9. už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti taikoma tik viena drausminė nuobauda;
31.10. darbuotojai už labai gerai atliekamą darbą, pasiektus puikius rezultatus gali būti paskatinti padėka, apdovanoti dovana , apdovanoti aukštesnių instancijų raštais ir pan.;
31.11. jei steigėjas skiria lėšų premijoms, jas skirsto administracija , suderinusi su mokyklos taryba ir profsąjunga vadovaujantis mokyklos patvirtinta darbuotojų premijavimo tvarka.
VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. MOKSLEIVIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
32. Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka:
32.1 mokiniai į mokyklą priimami mokytis vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės ir mokyklos parengta priėmimo tvarka.
33.Mokinių išvykimo iš mokyklos tvarka:
33.1. mokinių išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu;
33.2. mokiniams, stokojantiems mokymosi bei gero elgesio motyvacijos, ( bei turintiems elgesio problemų) siūlyti rinktis kitą mokymosi įstaigą.
34. Mokinių pareigos:
34.1. gerbia Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą; laikosi kultūringo žmonių tarpusavio bendravimo normų;
34.2. laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų;
34.3. laikosi visuomenės, mokyklos bendruomenės priimtų demokratijos principų, dalyvauja juos įtvirtinant;
34.4. mokosi pagal savo gebėjimus maksimaliai išnaudoti mokyklos ir švietimo sistemos teikiamas ugdymosi galimybes;
34.5. sąžiningai atlieka skirtas užduotis, atsineša į mokyklą mokymuisi reikalingas priemones;
34.6. dalyvauja mokyklos pasiekimų patikrinimuose (perklausose, kontrolinėse pamokose, akademiniuose koncertuose, egzaminuose);
34.7. pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauja mokyklai, Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose - konkursuose, festivaliuose, projektuose;
34.8. tausoja mokyklos materialinę bazę, o ją sugadinus, tėvai (rūpintojai, vaiko globėjai )atlygina žalą;
34.9. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su Mokyklos taryba.
35. Mokinių atsakomybė:

35.1. mokinys pamokų ir pertraukų metu laiką leidžia mokyklos teritorijoje, o popamokinių renginių metu - jų organizavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai gautas mokyklos administracijos leidimas;
35.2. mokinių drausminimui taikomos šios poveikio priemonės:
35.2.1 specialybės mokytojo pakalbis su nusižengusiu taisyklėms mokiniu.
35.2.2. dalyko mokytojo įspėjimas žodžiu, raštu;
35.2.3. nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu;
35.2.4. direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas raštu, šalinimas iš mokyklos.
36. Mokiniams draudžiama:
36.1. pamokų metu išeiti iš mokyklos teritorijos be mokytojo leidimo;
36.2. rūkyti ir naudoti kitus kvaišalus;
36.3. nešiotis į mokyklą daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu, pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais;
36.4. įžeidinėti, žeminti mokinius, mokytojus bei aptarnaujantį personalą.
VII. TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
37. Tėvai turi teisę:
37.1. savo vaikus leisti mokytis muzikos mokykloje, kurioje jie įgis atitinkamą muzikinį - meninį išsilavinimą;
37.2. lankytis savo vaiko pamokose, išanksto suderinę su mokytoju;
37.3. lankytis su savo vaiku mokyklos organizuojamuose koncertuose.
38. Tėvų pareigos:
38.1. domėtis vaiko mokymusi ir mokinių elgesio taisyklių laikymusi bei laiku pasirašyti vaikų pasiekimų knygelėse;
38.2. laiku susimokėti mokestį už mokslą, o mokiniams laikant akademinius koncertus ir egzaminus pateikti mokėjimo kvitus;
38.3. pasirūpinti vaikų scenine apranga.
VIII. DARBO APMOKĖJIMAS IR DARBO KRŪVIO PASKIRSTYMAS
39. Kiekvieno darbuotojo atlyginimas nustatomas pasirašant darbo sutartį ir priklauso nuo tarifikacijos ir išdirbtų valandų. Mokytojų - nuo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo krūvio ir pedagoginio darbo stažo.
40. Atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį. Darbuotojui pageidaujant - vieną kartą.
41. Darbo krūvis: mokytojams - gali skirtis kiekvienais mokslo metais.
41.1. mokytojo minimalus krūvis 18 kontaktinių valandų;
41.2. aptarnaujančio personalo minimalus krūvis - 0,5 etato arba 1 etatas.
IX. DARBO ETIKA
42. Darbo etika turi remtis darbuotojo ir darbdavio sąžiningumu ir abipuse pagarba: laikytis atitinkamų bendradarbiavimo, bendravimo normų su mokyklos bendruomene, neplatinti konfidencialios informacijos, laikytis bendrų švaros, higienos ir tvarkos taisyklių, dėvėti tinkamus drabužius, padėti bendradarbiams, tausoti įmonės turtą ir pan.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Mokyklos darbo ir tvarkos taisykles tvirtina mokyklos direktorius, aprobavus mokyklos tarybai ir suderinus su profsąjunga. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
44. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. Darbo ir tvarkos taisyklės skelbiamos viešai, matomoje vietoje.
45. Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės privalomos visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams.
46. Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės keičiamos ir papildomos iškilus naujoms sąlygoms, kurios gali įtakoti mokyklos veiklą, mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos iniciatyva bei pasiūlius profsąjungai.
__________________________________


APROBUOTA
Mokyklos tarybos 2011 m. spalio mėn. 27d.
Posėdžio protokolo nutarimu Nr. ___
Tarybos pirmininkas Bronislovas Šaulys

 

SUDERINTA
LŠDPS Mažeikių susivienijimo
Vytauto Klovos muzikos mokyklos
Pirminė organizacijos pirmininkė Dainora Petrikienė

 

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME